Missie

 Kinderen hebben een (t)huis nodig, waar warmte, liefde, geborgenheid en veiligheid vaste basiswaarden zijn. Kinderen moeten van daaruit kunnen opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en zichzelf en de wereld kunnen ontdekken. Een kind moet zich vanuit een veilige en liefdevolle ‘thuisbasis’ normen en waarden eigen kunnen maken die bijdragen aan zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling. Echter, niet alle kinderen bevinden zich in een thuissituatie waarin dit vanzelfsprekend is en kunnen daarom om verscheidene redenen niet langer thuis wonen. Voor deze kinderen, van vier tot en met achttien jaar oud, bieden wij bij gezinshuis Berakha een liefdevolle, veilige en vaste woonplek.

Aan de basis van Berakha staan twee gezinshuisouders. Zij hebben een team van meerdere professionals en ondersteunde medewerkers om zich heen om samen de kinderen voortdurend te verzorgen en te begeleiden.

Bij Berakha worden de kinderen opgevoed en voorzien in hun basisbehoeftes: competentie, autonomie en relatie. Ieder kind heeft behoefte aan liefde en warmte. Bij gezinshuis Berakha wil de begeleiding de kinderen vanuit deze behoeftes een ‘warme deken’ bieden. De normen en waarden die bij Berakha worden gehanteerd, komen voort uit onze christelijke geloofsovertuiging.

Visie

Gezinshuis Berakha heeft als doel dat de kinderen die in het gezinshuis opgroeien kunnen terugkijken op een liefdevolle periode waarin ze het gevoel hebben ontwikkeld dat ze waardevol en geliefd zijn. Ook wil Berakha dat de kinderen, op basis van hun eigen interesses en talenten en naar hun eigen kunnen, een mate van zelfstandigheid kunnen ontwikkelen om zo een perspectiefvolle toekomst in onze samenleving te creëren. Belangrijke kernwaarden van gezinshuis Berakha die hiervoor de basis vormen zijn: respect, eerlijkheid, betrouwbaarheid, aandacht en betrokkenheid. Wij voeden de kinderen op volgens normen en waarden, die gebaseerd zijn op het christelijke geloof.

De ambitie van gezinshuis Berakha is om in de toekomst een bredere doelgroep, dan de huidige doelgroep waar Berakha zich op richt, te kunnen voorzien in hun basisbehoeftes.